INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa článku 13 nariadenia (EÚ) 2016/679
PREČO TÁTO INFORMÁCIA

V súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“) táto stránka popisuje spôsoby spracúvania osobných údajov používateľov, ktorí navštevujú webovú stránku italiaunghie.it/stampaunghie

Tieto informácie sa netýkajú iných stránok, stránok alebo online služieb, na ktoré sa možno dostať prostredníctvom hypertextových odkazov, ktoré môžu byť zverejnené na stránkach.

OVLÁDAČ ÚDAJOV

Po konzultácii s vyššie uvedenými stránkami môžu byť spracované údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb.

ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Poverenca pre ochranu údajov (DPO) je možné zastihnúť na tejto adrese: Garant pre ochranu osobných údajov – Poverenec pre ochranu osobných údajov, Piazza Venezia 11, IT-00187, Rím, email: rpd@gpdp.it.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA

Osobné údaje uvedené na tejto stránke Garant spracúva pri výkone svojich úloh vo verejnom záujme alebo v každom prípade v súvislosti s výkonom jeho verejných právomocí, vrátane úlohy zvyšovania povedomia a presadzovania povedomia verejnosti o rizikách, pravidlách, záruky a práva v súvislosti so spracovaním a tiež podporovať informovanosť prevádzkovateľov a spracovateľov údajov o povinnostiach, ktoré im ukladá Nariadenie (čl. 57 ods. 1 písm. b) ad) Nariadenia ).

TYPY SPRACOVANÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVANIA

Údaje prehliadania

Počítačové systémy a softvérové ​​postupy používané na prevádzku tejto stránky získavajú počas svojej bežnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.

Táto kategória údajov zahŕňa IP adresy alebo názvy domén počítačov a terminálov používaných používateľmi, adresy v zápise URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu použitú v odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chybová atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa.

Tieto údaje, potrebné pre využívanie webových služieb, sa spracúvajú aj za účelom:

získať štatistické informácie o využívaní služieb (najnavštevovanejšie stránky, počet návštevníkov za časový úsek alebo deň, geografické oblasti pôvodu atď.);
skontrolovať správne fungovanie ponúkaných služieb.
Údaje prehliadania nezostanú dlhšie ako sedem dní (s výnimkou prípadu, keď súdny orgán potrebuje zistiť trestné činy).

Údaje oznámené používateľom

Nepovinné, explicitné a dobrovoľné zasielanie správ na kontaktné adresy Ručiteľa, súkromných správ odosielaných užívateľmi na inštitucionálne profily/stránky na sociálnych médiách (ak je táto možnosť poskytovaná), ako aj zostavovanie a preposielanie formulárov na Úradné stránky zahŕňajú získavanie kontaktných údajov odosielateľa potrebných na odpoveď, ako aj všetkých osobných údajov zahrnutých v komunikácii.

Konkrétne informácie budú zverejnené na stránkach webových stránok Garanta zriadených na poskytovanie niektorých služieb.

Cookies a iné sledovacie systémy

Na profilovanie používateľov sa nepoužívajú žiadne súbory cookie ani sa nepoužívajú iné spôsoby sledovania.

Namiesto toho sa súbory cookie relácie (netrvalé) používajú spôsobom prísne obmedzeným na to, čo je potrebné pre bezpečnú a efektívnu navigáciu na stránkach. Ukladanie súborov cookie relácie v termináloch alebo prehliadačoch je pod kontrolou používateľa, zatiaľ čo na serveroch na konci relácií HTTP zostávajú informácie týkajúce sa súborov cookie zaznamenané v protokoloch služieb, pričom doba uchovávania nepresahuje sedem dní ako pri iných navigáciách. údajov.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcami údajov zozbieraných po konzultácii s vyššie uvedenými stránkami sú nasledujúce subjekty, ktoré Garant určil podľa článku 28 Nariadenia za správcov údajov.

Zhromaždené osobné údaje spracúvajú aj pracovníci Garanta, ktorí konajú na základe konkrétnych poskytnutých pokynov ohľadom účelov a spôsobov samotného spracúvania.

PRÁVA ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

Zainteresované strany majú právo získať od Ručiteľa v uvedených prípadoch prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo zrušenie alebo obmedzenie spracúvania, ktoré sa ich týka, alebo namietať proti spracúvaniu (články 15 a nasl. nariadenia). Konkrétna žiadosť úradu sa predkladá kontaktovaním poverenca pre ochranu údajov u garanta (Garant pre ochranu osobných údajov – úradník pre ochranu osobných údajov, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Rím, email: rpd@gpdp .it) .

PRÁVO SA SŤAŽOVAŤ

Zainteresované strany, ktoré sa domnievajú, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ich týka, vykonávané prostredníctvom tejto stránky je v rozpore s ustanoveniami Nariadenia, majú právo podať sťažnosť Garantovi, ako je uvedené v čl. 77 samotného nariadenia, alebo konať v príslušných súdnych úradoch (čl. 79 nariadenia).