INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679
DE CE ACESTE INFORMAȚII

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit în continuare “Regulamentul”), această pagină descrie modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale utilizatorilor care consultă site-ul italiaunghie.it/stampaunghie.

Aceste informații nu se referă la alte site-uri, pagini sau servicii online care pot fi accesate prin intermediul linkurilor hipertext care pot fi publicate pe site-uri.

OPERATOR DE DATE

În urma consultării site-urilor enumerate mai sus, pot fi prelucrate date referitoare la persoane fizice identificate sau identificabile.

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR

Responsabilul cu protecția datelor (DPO) poate fi contactat la următoarea adresă: Garante per la protezione dei personali – Data Protection Officer, Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma, e-mail: rpd@gpdp.it.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal indicate pe această pagină sunt prelucrate de Garante în îndeplinirea sarcinilor sale de interes public sau legate în alt mod de exercitarea atribuțiilor sale publice, inclusiv sarcina de a promova conștientizarea și de a încuraja înțelegerea publică a riscurilor, normelor, garanțiilor și drepturilor în legătură cu prelucrarea și, de asemenea, de a promova conștientizarea operatorilor și a persoanelor împuternicite de operatori de date cu privire la obligațiile care le sunt impuse prin regulament [articolul 57 alineatul (1) literele (b) și (d) din regulament].

TIPURI DE DATE PRELUCRATE ȘI SCOPURI ALE PRELUCRĂRII

Date de navigare

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site dobândesc, în timpul funcționării lor normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Această categorie de date include adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor și terminalelor utilizate de utilizatori, adresele de notație URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru a trimite cererea către server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitoare la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Aceste date, necesare pentru utilizarea serviciilor web, sunt, de asemenea, prelucrate în scopul de a

obținerea de informații statistice privind utilizarea serviciilor (paginile cele mai vizitate, numărul de vizitatori pe interval orar sau pe zi, zonele geografice de proveniență etc.)
verificarea funcționării corecte a serviciilor oferite.
Datele de navigare nu persistă mai mult de șapte zile (cu excepția cazului în care este necesară constatarea unor infracțiuni de către autoritățile judiciare).

Date comunicate de utilizator

Trimiterea opțională, explicită și voluntară de mesaje la adresele de contact ale Garantei, mesajele private trimise de utilizatori pe profilurile/paginile instituționale de pe rețelele de socializare (acolo unde este prevăzută această posibilitate), precum și completarea și trimiterea de formulare pe site-urile web ale Autorității, implică achiziționarea datelor de contact ale expeditorului, necesare pentru a răspunde, precum și a tuturor datelor cu caracter personal incluse în comunicări.

Informații specifice vor fi publicate pe paginile site-urilor Garantei înființate pentru furnizarea anumitor servicii.

Cookie-uri și alte sisteme de urmărire

Cookie-urile nu sunt utilizate pentru crearea de profiluri de utilizator și nici nu sunt utilizate alte metode de urmărire.

În schimb, sunt utilizate cookie-uri de sesiune (nepermanente) strict limitate la ceea ce este necesar pentru navigarea sigură și eficientă a site-urilor. Stocarea modulelor cookie de sesiune în terminale sau browsere se află sub controlul utilizatorului, în timp ce pe servere, la sfârșitul sesiunilor HTTP, informațiile referitoare la modulele cookie rămân înregistrate în jurnalele serviciilor, cu o perioadă de stocare de cel mult șapte zile în orice caz, la fel ca și alte date de navigare.

DESTINATARII DATELOR

Destinatarii datelor colectate în urma consultării site-urilor enumerate mai sus sunt următorii subiecți desemnați de Garante, în conformitate cu articolul 28 din Regulament, în calitate de operatori de date.

Datele cu caracter personal colectate sunt, de asemenea, prelucrate de către personalul Garante, care acționează pe baza unor instrucțiuni specifice furnizate cu privire la scopurile și metodele de prelucrare.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul de a obține din partea Garante, în cazurile prevăzute, accesul la datele lor cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestor date sau restricționarea prelucrării lor sau de a se opune prelucrării (articolul 15 și următoarele din regulament). Solicitarea corespunzătoare către Autoritate se face prin contactarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul Garante (Garante per la protezione dei personali – Responsabilul cu protecția datelor, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, e-mail: rpd@gpdp.it).

DREPTUL LA RECLAMAȚIE

Persoanele vizate care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc, efectuată prin intermediul acestui site web, încalcă dispozițiile Regulamentului, au dreptul de a depune o plângere la Garante, în conformitate cu articolul 77 din Regulament, sau de a acționa în justiție (articolul 79 din Regulament).