INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679
DLACZEGO TAKA INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 (dalej „Rozporządzenie”) na tej stronie opisano sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej italiaunghie.it/stampaunghie

Informacje te nie dotyczą innych witryn, stron lub usług online, do których można dotrzeć za pośrednictwem hiperłączy, które mogą być publikowane na stronach.

KONTROLER DANYCH

Po odwiedzeniu stron wymienionych powyżej mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych (DPO) można się skontaktować pod następującym adresem: Gwarant ds. ochrony danych osobowych – Inspektor ochrony danych osobowych, Piazza Venezia 11, IT-00187, Rzym, e-mail: rpd@gpdp.it.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe wskazane na tej stronie są przetwarzane przez Gwaranta w związku z realizacją jego zadań leżących w interesie publicznym lub w każdym przypadku związanych z wykonywaniem jego uprawnień publicznych, w tym zadania zwiększania świadomości i zrozumienia społecznego w zakresie zagrożeń, zasad, gwarancji i praw w związku z przetwarzaniem, a także zwiększanie świadomości administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane w zakresie obowiązków nałożonych na nich przez Rozporządzenie (art. 57 ust. 1 lit. b) i d) Rozporządzenia ).

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH I CEL PRZETWARZANIA

Przeglądanie danych

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej witryny pozyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których transmisja jest nierozerwalnie związana ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy żądanych zasobów w zapisie URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), czas żądania, metodę zastosowaną w przesłać żądanie do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym użytkownika .

Dane te, niezbędne do korzystania z serwisów internetowych, przetwarzane są także w celu:

uzyskać informacje statystyczne na temat korzystania z usług (najczęściej odwiedzane strony, liczba odwiedzających w danym przedziale czasowym lub dniu, obszary geograficzne pochodzenia itp.);
sprawdzić poprawność funkcjonowania oferowanych usług.
Dane przeglądania nie są przechowywane dłużej niż siedem dni (z wyjątkiem konieczności dochodzenia przez organ sądowy w sprawie przestępstwa).

Dane przekazywane przez użytkownika

Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości na adresy kontaktowe Gwaranta, wiadomości prywatnych przesyłanych przez użytkowników na profile/strony instytucji w mediach społecznościowych (jeżeli przewidziano taką możliwość), a także sporządzanie i przekazywanie formularzy znajdujących się na na stronach Urzędu, wiążą się z pozyskaniem danych kontaktowych nadawcy, niezbędnych do udzielenia odpowiedzi, a także wszelkich danych osobowych zawartych w korespondencji.

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronach internetowych Gwaranta utworzonych w celu świadczenia określonych usług.

Pliki cookie i inne systemy śledzenia

Do profilowania użytkowników nie są używane żadne pliki cookie ani inne metody śledzenia.

Zamiast tego wykorzystywane są sesyjne pliki cookies (nietrwałe) w sposób ściśle ograniczony do tego, co jest niezbędne do bezpiecznej i sprawnej nawigacji po witrynach. Przechowywanie plików cookie sesyjnych w terminalach lub przeglądarkach odbywa się pod kontrolą użytkownika, natomiast na serwerach po zakończeniu sesji HTTP informacja dotycząca plików cookie pozostaje zapisywana w logach usług, z czasem przechowywania nie przekraczającym siedmiu dni, podobnie jak w przypadku innej nawigacji dane.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych zebranych w wyniku konsultacji na wskazanych powyżej stronach są następujące podmioty wyznaczone przez Gwaranta, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia, jako administratorzy danych.

Zebrane dane osobowe przetwarzane są także przez pracowników Gwaranta, którzy działają w oparciu o przekazane szczegółowe instrukcje dotyczące celów i sposobów samego przetwarzania.

PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Zainteresowane strony mają prawo uzyskać od Gwaranta, w przewidzianych przypadkach, dostęp do swoich danych osobowych oraz ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, które ich dotyczy, lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 15 i nast. Rozporządzenia). Konkretny wniosek do Urzędu można zgłosić kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych u Gwaranta (Gwarant ds. ochrony danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Rzym, e-mail: rpd@gpdp.it) .

PRAWO DO SKARGI

Zainteresowanym, którzy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prowadzone za pośrednictwem niniejszego serwisu, narusza przepisy Regulaminu, przysługuje prawo wniesienia skargi do Gwaranta, o czym mowa w art. 77 samego Rozporządzenia lub podjąć działania we właściwych organach wymiaru sprawiedliwości (art. 79 Rozporządzenia).