INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnį
KODĖL ŠI INFORMACIJA

Šiame puslapyje pagal Reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) aprašomas naudotojų, kurie lankosi italiaunghie.it/stampaunghie, asmens duomenų tvarkymas

Ši informacija netaikoma kitiems puslapiams, svetainėms ar internetinėms paslaugoms, pasiekiamiems per hipersaitus, kurie gali būti skelbiami svetainėje.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

Pasikonsultavus su minėtomis svetainėmis, gali būti tvarkomi duomenys, susiję su identifikuotais arba identifikuojamais fiziniais asmenimis.

DUOMENŲ APSAUGA

Su duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) galima susisiekti šiuo adresu: Duomenų apsaugos pareigūnas – Data Protection Officer, Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma, el. paštas: rpd@gpdp.it.

DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Šiame puslapyje pateiktus asmens duomenis tvarko Garantas, vykdydamas savo užduotis, susijusias su viešuoju interesu, arba visais atvejais, susijusiais su jo viešųjų įgaliojimų vykdymu, įskaitant užduotį skatinti informuotumą ir skatinti visuomenės supratimą apie su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, apsaugos priemones ir teises, taip pat skatinti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų informuotumą apie Reglamentu jiems nustatytas pareigas (Reglamento 57 straipsnio 1 dalies b punkto ad papunktis ).

TVARKOMŲ DUOMENŲ RŪŠYS IR TVARKYMO TIKSLAS

Duomenų peržiūra

Kompiuterinės sistemos ir programinės įrangos procesai, naudojami šiai interneto svetainei valdyti, įprastai veikdami gauna tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas numanomas naudojant interneto ryšio protokolus.

Šiai duomenų kategorijai priskiriami naudotojų naudojamų kompiuterių ir terminalų IP adresai arba domenų pavadinimai, prašomų išteklių URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) užrašai, užklausos laikas, užklausos siuntimo į serverį metodas, atsakyme gauto failo dydis, skaitmeninis kodas, nurodantis serverio pateikto atsakymo būseną (sėkmė, klaida ir t. t.), ir kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir IT aplinka.

Šie duomenys, reikalingi naudojantis žiniatinklio paslaugomis, taip pat tvarkomi šiais tikslais:

gauti statistinę informaciją apie naudojimąsi paslaugomis (lankomiausi puslapiai, lankytojų skaičius per tam tikrą laikotarpį ar dieną, geografinės kilmės sritys ir t. t.);
patikrinti, ar siūlomos paslaugos tinkamai veikia.
Naršymo duomenys saugomi ne ilgiau kaip septynias dienas (išskyrus atvejus, kai teisminei institucijai reikia nustatyti nusikaltimus).

Vartotojo perduodami duomenys

Neprivalomas, aiškus ir savanoriškas pranešimų siuntimas Garanto kontaktiniais adresais, privačios žinutės, kurias naudotojai siunčia į institucijų profilius / puslapius socialiniuose tinkluose (jei tokia galimybė numatyta), taip pat Institucijos svetainėje esančių formų sudarymas ir persiuntimas apima siuntėjo kontaktinių duomenų, reikalingų atsakymui gauti, rinkimą, taip pat visų pranešime esančių asmens duomenų rinkimą.

Konkreti informacija bus skelbiama Garanto svetainės puslapiuose, sukurtuose tam tikroms paslaugoms teikti.

Slapukai ir kitos sekimo sistemos

Naudotojų profiliavimui nenaudojami jokie slapukai ar kiti sekimo metodai.

Vietoj to naudojami sesijos (ne nuolatiniai) slapukai, griežtai apsiribojant tuo, kas būtina saugiam ir veiksmingam naršymui svetainėje. Sesijos slapukų saugojimą terminaluose arba naršyklėse kontroliuoja naudotojas, o serveriuose pasibaigus HTTP sesijoms su slapukais susijusi informacija lieka užregistruota paslaugų žurnaluose, o jos saugojimo laikotarpis, kaip ir kitų navigacijos duomenų, yra ne ilgesnis kaip septynios dienos.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Duomenų, surinktų naudojantis pirmiau minėtomis svetainėmis, gavėjai yra šie subjektai, kuriuos garantas paskyrė duomenų valdytojais pagal reglamento 28 straipsnį.

Surinktus asmens duomenis taip pat tvarko Garanto darbuotojai, kurie veikia remdamiesi konkrečiais nurodymais, pateiktais dėl paties duomenų tvarkymo tikslų ir metodų.

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ TEISĖS

Suinteresuotosios šalys turi teisę minėtais atvejais gauti iš Garanto prieigą prie savo asmens duomenų ir reikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba kad su jomis susijęs duomenų tvarkymas būtų atšauktas ar apribotas, arba nesutikti su duomenų tvarkymu (Reglamento 15 ir paskesni straipsniai). Konkretus prašymas Tarnybai pateikiamas kreipiantis į Garanto duomenų apsaugos pareigūną (Duomenų apsaugos pareigūnas – Data Protection Officer, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma, el. paštas: rpd@gpdp .it). .

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Suinteresuotosios šalys, manančios, kad su jomis susiję asmens duomenys, tvarkomi šioje svetainėje, pažeidžia Reglamento nuostatas, turi teisę pateikti skundą Garantui, kaip numatyta paties Reglamento 77 straipsnyje, arba kreiptis į kompetentingas teismines institucijas (Reglamento 79 straipsnis).