ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679
ΓΙΑΤΊ ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Η παρούσα σελίδα περιγράφει, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ο “κανονισμός”), την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών που επισκέπτονται την ιστοσελίδα italiaunghie.it/stampaunghie

Οι πληροφορίες αυτές δεν ισχύουν για άλλες σελίδες, ιστότοπους ή διαδικτυακές υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων που ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπο.

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Μετά από διαβούλευση με τους προαναφερόμενους ιστότοπους, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα.

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO) είναι προσβάσιμος στην ακόλουθη διεύθυνση: Data Protection Officer – Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, Piazza Venezia 11, IT-00187, Ρώμη, email: rpd@gpdp.it.

ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στην παρούσα σελίδα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Εγγυητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δημοσίου συμφέροντος ή σε κάθε περίπτωση που σχετίζονται με την άσκηση των δημόσιων αρμοδιοτήτων του, συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος της προώθησης της ευαισθητοποίησης και της προαγωγής της κατανόησης από το κοινό των κινδύνων, των κανόνων, των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία, καθώς και της προώθησης της ευαισθητοποίησης των υπευθύνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων σχετικά με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει ο κανονισμός (άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχείο β)(ad) του κανονισμού ).

ΤΎΠΟΙ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ

Προβολή δεδομένων

Τα συστήματα υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου λαμβάνουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά την κανονική τους λειτουργία, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του Διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, τις διευθύνσεις με τη σημειογραφία URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των πόρων που ζητούνται, τον χρόνο της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται στην απάντηση, έναν αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχία, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία με σκοπό:

να ληφθούν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών (σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, αριθμός επισκεπτών ανά χρονική περίοδο ή ημέρα, γεωγραφικές περιοχές προέλευσης κ.λπ,)
να ελέγχεται η ορθή λειτουργία των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Τα δεδομένα περιήγησης δεν διαρκούν περισσότερο από επτά ημέρες (εκτός από την περίπτωση που μια δικαστική αρχή χρειάζεται να εξακριβώσει εγκλήματα).

Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

Η προαιρετική, ρητή και εκούσια αποστολή μηνυμάτων στις διευθύνσεις επικοινωνίας του Εγγυητή, τα ιδιωτικά μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες σε θεσμικά προφίλ/σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα), καθώς και η σύνταξη και προώθηση εντύπων που υπάρχουν στον ιστότοπο της Αρχής, συνεπάγονται τη συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας του αποστολέα που είναι απαραίτητα για την απάντηση, καθώς και όλων των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην επικοινωνία.

Ειδικές πληροφορίες θα δημοσιεύονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου του Εγγυητή που έχουν δημιουργηθεί για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών.

Cookies και άλλα συστήματα παρακολούθησης

Δεν χρησιμοποιούνται cookies ή άλλες μέθοδοι παρακολούθησης για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

Αντίθετα, χρησιμοποιούνται cookies συνεδρίας (μη μόνιμα) κατά τρόπο αυστηρά περιορισμένο σε ό,τι είναι απαραίτητο για την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση στον ιστότοπο. Η αποθήκευση των cookies συνόδου στα τερματικά ή στα προγράμματα περιήγησης βρίσκεται υπό τον έλεγχο του χρήστη, ενώ στους διακομιστές στο τέλος των συνόδων HTTP, οι πληροφορίες που αφορούν τα cookies παραμένουν καταγεγραμμένες στα αρχεία καταγραφής υπηρεσιών, με περίοδο διατήρησης όχι μεγαλύτερη των επτά ημερών, όπως και με άλλα δεδομένα πλοήγησης.

ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι αποδέκτες των δεδομένων που συλλέγονται μετά από επίσκεψη στους προαναφερόμενους ιστότοπους είναι οι ακόλουθες οντότητες που έχουν οριστεί από τον εγγυητή ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία από τους υπαλλήλους του Εγγυητή, οι οποίοι ενεργούν βάσει συγκεκριμένων οδηγιών που παρέχονται σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους της ίδιας της επεξεργασίας.

ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν από τον Εγγυητή, στις περιπτώσεις που αναφέρονται, πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να ζητήσουν τη διόρθωσή τους ή την ανάκληση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία (άρθρο 15 και επόμενα του κανονισμού). Το συγκεκριμένο αίτημα προς την Υπηρεσία υποβάλλεται απευθυνόμενοι στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Εγγυητή (Data Protection Officer – Data Protection Officer, Piazza Venezia, 11, IT-00187, Ρώμη, email: rpd@gpdp .it) .

ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν και πραγματοποιείται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στον Εγγυητή, όπως προβλέπεται στο ίδιο το άρθρο 77 του κανονισμού, ή να προσφύγουν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές (άρθρο 79 του κανονισμού).